Nachádzate sa: Časopis Záhorie » 1996
V. ročník 1996
Bibliografia VI. ročníka (r. 1996) časopisu Záhorie

Záhorie č. 6/1996
PhDr. Elena Minarovičová, CSc.: Nálezy mincí z rímskej vojenskej stanice v Stupave
Mgr. Vladimír Petrovič: Nové skutočnosti vyplývajúce zo Žigmundovej donácie na Holíč
MVDr. Pavol Hallon: Poštovňa v Popudinách
Mgr. Miroslav Minďáš: Erb obce Vrbovce
RNDr. Anton Michálek, CSc.: Transformácia domového a bytového fondu na Záhorí a v myjavskej oblasti
Náš rozhovor s literárnou historičkou Evou Fordinálovou
Ivan Dulanský: Pod Roštúnom a Petrklínom
PhDr. Mária Zajíčková: Betlehemy súčasných rezbárov
Mgr. Peter Michalovič: Mikulášske zvyky

SPRÁVY
Obnovenie tradícií (Marcela Antálková)
Predvianočné koncerty v Skalici (Ľudovít Košík)

OHLASY


Záhorie č. 5/1996
PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Aničko milá, čos´ učinila alebo Skalica a kancionále
Mgr. Peter Michalovič: Spevák, zberateľ ľudovej piesne a publicista Dr. Janko Blaho
Mgr. Miroslav Minďáš: Cechové artikuly
PhDr. Mária Zajíčková: Znak obce Šajdíkove Humence
PhDr. Juraj Bárta, CSc.: Objaviteľ najstarších archeologických sídlisk na Myjavskej pahorkatine
Náš rozhovor s Vladimírom Jamárikom
Profil obce Sekule
RNDr. Jaroslava Zvadová: Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty

SPRÁVY
Oslavy 600. výročia udelenia mestských privilégií Senici
Výstava Ján Mudroch - kresby /1930 - 1968/ (Štefan Zajíček)
Výstava Drotárske umenie Ladislava Mikulíka (Štefan Zajíček)
Monografia mesta (-pet-)
250 rokov divadelníctva v Holíči (Helena Huláková)
Otvorenie partnerského múzea vo Schwechate (-mz-)
Slávnosť k storočnici školy v Šajdíkových Humenciach (-mz-)
Okresná prehliadka dedinských folklórnych skupín (Marcela Antálková)
Opäť úspešné Skalické dni (-pm-)
Hubertova jazda (-pet-)


Záhorie č. 4/1996
PhDr. Viera Drahošová: Štefan Janšák
PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Skalica v štúrovskom almanachu Plody
Mgr. Miroslav Minďáš: Hierarchia v cechoch
Mgr. Vladimír Petrovič, Mgr. Miroslav Minďáš: K otázke vzniku farského kostola sv. Michala v Skalici
Náš rozhovor s výtvarníkom Ivanom Dulanským
Pavel Proksa: Peter Boor a ochotnícke divadlo v Holíči
PhDr. Viera Drahošová: Najstaršie osídlenie Gbelov
Anna Havlíková: Spomienky na pestovanie zeleniny v Zohore
Mgr. Peter Michalovič: Záhon pod konope
Prvé krumpíre na Stupavsku

SPRÁVY
Zreštaurované pamiatky (-dra-)
Inforeg Záhorie v Zohore (-pet-)
Náučný chodník "Nivou Moravy" otvorený (Katarína Zlochová)
Myjavské slávnosti v daždi (Eva Pernecká)
Častkov v znamení ekumény (Braňo Kolény)
Dedičstvo otcov (M. Antálková)
Tradičné stretnutie na Branči
VII. Svätogorazdovské dni na Slovensku (-dra-)

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Jablonové - 790 rokov prvej písomnej zmienky
400. výročie vzniku prvej školy v Malackách

Záhorie č. 3/1996
PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Chýrny liečiteľ František Madva
PhDr. Mária Zajíčková: Počiatky organizovaného zberu liečivých rastlín v dobovej tlači
Peter Vrablec: Ľudové liečiteľstvo v Závode
Čarovná ďatelinka
Mgr. Peter MIchalovič: Chodziua ďevenka
Náš rozhovor s Ing. Martinou Kučerovou, CSc.
RNDr. Ján Hrbatý: Prírodné pomery Plaveckého krasu
RNDr. Anton Michálek, CSc.: Letecké snímkovanie na Záhorí a jeho využitie
Mgr. Miroslav Minďáš: Zo života a zvyklostí cechov
Marián Náhlik: Erby Ľudovíta Ňáriho
Mgr. Vladimír Petrovič: Niekoľko poznámok k stredovekým dejinám severného Záhoria
Mgr. Peter Michalovič: Džezová legenda
Povesť: Starý kríž

SPRÁVY
Okresná konferenica o miestnej kultúre (-mz-)
Odborníci o výskume kaplnky svätej Margity v Kopčanoch (-dra-)
Výstava Podobnosť a rôznosť (-mz-)
Návrat Bohuslava Šuleka (-pet-)
Rodinný výlet na hrad Branč (-mz-)

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Po stopách Holubyovcov (-pet-)
Redakčná rada zasadala (-pet-)na začiatok

© smartpage s.r.o., 2007