Nachádzate sa: O múzeu
Činnosť múzea
Múzeum je pracoviskom so systematickou múzejnou činnosťou v oblasti vedeckovýskumnej, zbierkotvornej, dokumentačnej, edičnej, prezentačnej, metodickej i kultúrno-spoločenskej. V súčasnosti Záhorské múzeum na základe štatútu účinkuje ako regionálna inštitúcia...

Edičná činnosť
V rámci edičnej činnosti vydáva Záhorské múzeum od roku 1992 s dvojmesačnou periodicitou Záhorie - vlastivedný časopis venovaný dejinám, tradíciám, prírode a kultúre ...

Kultúrno - spoločenská činnosť
Múzeum sa stalo neodmysliteľnou súčasťou spoločensko - kultúrneho života v meste.
K tradičným vlastným podujatiam patrí Deň múzeí, Deň detí, v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva zapojenie sa do Skalických dní.
Pre spolupracovníkov, priaznivcov i verejnosť organizuje predvianočné stretnutia ...

Metodická a prednášková činnosť
Prednášková činnosť predstavuje ročne asi 20 prednášok a príspevkov odborných pracovníkov, z toho časť na odborných seminároch a sympóziách, časť pre verejnosť a školy.
Múzeum:
- organizuje vlastné semináre, kultúrnospoločenské podujatia k významným jubileám a i.
- poskytuje metodickú pomoc poslucháčom vysokých škôl pri vypracúvaní diplomových a seminárnych prác, študentom ...

Výstavná činnosť
Zo strany návštevníka a verejnosti je najzaujímavejšou prezentačnou zložkou múzea výstavná činnosť.
V súčasnosti má múzeum v prízemných priestoroch tri vlastné výstavné priestory, v ktorých ročne uvedie 10 až 12 výstav, pričom okrem múzejných poskytuje priestor i výtvarným, fotografickým, zberateľským a iným.
Ďalšie výstavy uskutočňuje vo výstavných priestoroch partnerských ...


na začiatok

© smartpage s.r.o., 2007