Nachádzate sa: O múzeu » Kultúrno - spoločenská činnosť
Kultúrno - spoločenská činnosť
Múzeum sa stalo neodmysliteľnou súčasťou spoločensko - kultúrneho života v meste.
K tradičným vlastným podujatiam patrí Deň múzeí, Deň detí, v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva zapojenie sa do Skalických dní.

Pre spolupracovníkov, priaznivcov i verejnosť organizuje predvianočné stretnutia spojené s koncertami vo výstavnej sieni múzea alebo vo veľkej sále Domu kultúry. Vystúpili na nich Skalické sláčikové kvarteto, Samo Smetana a Zuzana Homolová, Zuzana Lapčíková, ľudové hudby z Moravy i Slovenska, dobová hudba Audite silette musica v rôznych nástrojových zoskupeniach.
V pravidelných intervaloch sa konajú stretnutia redakčnej rady časopisu Záhorie, ako i jej výjazdové zasadnutia do obcí a miest, oslavy výročí obcí, osobností, vlastné podujatia a výročia inštitúcie, časopisu Záhorie, uvádzanie kníh a i.
Medzi významné aktivity múzea patrí poriadanie, resp. spoluporiadanie seminárov a spomienkových podujatí: Výskum a obnova kultúrnych pamiatok v Skalici, 13. sympózium o staršej dobe bronzovej s medzinárodnou účasťou v Skalici, odhalenie pamätnej tabule akademikovi Ľudovítovi Novákovi, celoslovenské oslavy 100. výročia narodenia Daniela Rapanta v Holíči, Konferencia o miestnej kultúre, celoslovenské oslavy 100. výročia smrti Jána Hollého, celoslovenský seminár s medzinárodnou účasťou Dejiny knižnej kultúry na Záhorí, spomienkové stretnutie k nedožitým 90. narodeninám inkunábulistu Imricha Kotvana, celoslovenský etnologický seminár Kresťanské sviatky a ľudová kultúra, medzinárodný seminár Habáni v Sobotišti, medzinárodný seminár Otázky neolitu a eneolitu našich krajín, 100 rokov od narodenia Františka Krištofa Veselého, 100 rokov od narodenia Františka Buchtu a i.
Múzeum sa podieľa na prijímaní oficiálnych návštev mesta a firiem. Lektorovaním pre verejnosť zabezpečuje múzeum sprievod a odborné výklady vo svojej stálej expozícii a Galérii Júliusa Koreszku. Sprevádzanie návštevníkov bolo obohatené o špecializované výklady pre rôzne skupiny záujemcov. Využívajú ich najmä školy rôznych stupňov a zamerania, špecializované záujmové združenia. Doplnkovou službou je sprevádzanie historickým jadrom mesta s predstavením najdôležitejších kultúrnych pamiatok.

späť

© smartpage s.r.o., 2007